Presentació

El nostre Institut imparteix Formació Professional des de fa més de 34 anys. Des dels seus inicis hem proporcionat una alta qualitat formativa al nostre alumnat, la qual cosa ha estat mereixedora de reconeixements i premis de reconegut prestigi.
La nostra missió és formar, orientar i acreditar als nostres alumnes d’acord amb els objectius i finalitats desplegats a lleis educatives i la identitat pròpia de l’Institut, per tal que assoleixin els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats que facilitaran el desenvolupament integral com a individus a la societat, de tal manera que els nostres alumnes siguin persones responsables, competents i d’esperit crític que contribueixin al progrés i desenvolupament de la nostra societat, dins d’uns valors de llibertat, tolerància, solidaritat i respecte al medi ambient.
Les instal·lacions i equipaments les actualitzem contínuament amb l’objectiu d’apropar-les el màxim possible a les necessitats presents i futures del nostre sistema econòmic-productiu. Les dades de satisfacció del nostre alumnat indiquen que més del 80% estan satisfets o molt satisfets de la formació i oportunitats que els ha proporcionat l’Institut.
Mantenim relacions amb un elevat nombre d’empreses i institucions per tal de complementar la formació impartida en el centre amb una formació pràctica de qualitat realitzada en centres de treball. Cada curs, al voltant de 350 alumnes de les diferents famílies professionals del nostre l’Institut realitzen pràctiques en més de 300 empreses dels diferents sectors professionals, principalment al Baix Llobregat i Barcelonès. Com a conseqüència de l’anterior el grau d’inserció laboral es situa a prop del 97% en acabar els estudis i més del 50% continuen estudiant estudis superiors.
Entre les empreses i Institucions amb les que mantenim convenis destaquem: TOYOTA, IT-DEUSTO, FESTO, TORRAS PAPEL, WÜRTH, INEXTRAMA, ASEPEYO, CREU ROJA, COTRONIC, MECANITZATS ARTÍS, GESGRAPH, CEMEX, EDICIONES CPG, PRECSA, A3 SOFTWARE, ABANTIA, STORA ENSO, TRANSPORTS MUNICIPALS DE BARCELONA, SEAT, NISSAN, NESTLÉ, EVERIS, GUTMAR, …
A més, cal destacar els convenis signats amb EVERIS i SIEMENS per efectuar la FP DUAL.

CERTIFICACIÓ DE QUALITAT ISO 9001
Al nostre Institut cerquem la satisfacció de totes les persones que estudien, treballen i confien en nosaltres. És per això que contínuament millorarem el nostres cursos i serveis, adaptant-los a les necessitats presents i futures dels nostres alumnes, famílies i empreses.
Aquest compromís està avalat per l’atorgament i manteniment de la certificació de Qualitat ISO 9001 en els nostres cursos de Formació, per l’empresa BV la qual realitza auditories periòdiques per validar el nostre sistema de gestió.

Anuncis