Absència alumnat

(NOFC vigent – 5.1.6. Actuacions en cas d’absentisme de l’alumnat i 5.1.7. Inassistència col·lectiva de l’alumnat en cas de convocatòria de vaga)

Les faltes d’assistència dels alumnes tenen una incidència negativa i directa en el seu procés d’aprenentatge. Per tant el/la tutor/a del grup ha d’estar assabentat de l’assistència al centre de cadascun dels seus alumnes, per això i tal com s’ha previst en les reunions d’equip docent, els professors inclouran un punt de l’ordre del dia per tractar aquest tema.

Davant de faltes d’assistència dels alumnes el/la tutor/a en farà el seguiment, entrevistarà  l’alumne, ho comunicarà a la família o bé proposarà la sanció pertinent d’acord amb la NOFC del centre. Cada cas i cada situació és diferent i el tutor  té la responsabilitat d’actuar  com determini la seva experiència i professionalitat, sense que es confongui això amb deixadesa de funcions, la qual cosa seria una falta greu. L’equip docent  té la responsabilitat de garantir que els alumnes rebin una educació i seguiment d’acord amb el que disposa la llei. En cas de no ser així, ho comunicaran a la direcció del centre per tal que prengui les mesures oportunes. Per tal que tothom d’un Equip Docent i especialment el tutor/a estigui assabentat de les faltes d’assistència dels alumnes, a les reunions d’Equip Docent (1 mensual) el primer punt a l’ordre del dia serà l’assistència dels alumnes del grup.

Tot i l’anterior, al centre hem acordat que un/a alumne/a que no assisteixi al 10% de les hores d’un crèdit, perdrà el dret a l’avaluació contínua, i per tant, anirà directament a la convocatòria extraordinària de juny. Evidentment, l’alumnat, pot continuar assistint a classe.

Per a l’alumnat LOE es modifica en el sentit següent:

Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment, un/a alumne/a matriculat per cursos que no assisteixi al 10% de les hores d’un mòdul, durant el curs; perdrà el dret a l’avaluació contínua, i per tant, anirà directament a la convocatòria de juny. La solució adoptada pot permetre que l’alumnat d’FP aprovi una Unitat Formativa havent faltat més del 10% de les hores assignades, al no ultrapassar el previst per a la globalitat del mòdul. En aquest cas l’alumnat pot aprovar sempre que superi el previst en els criteris d’avaluació i qualificació del mòdul i/o unitat formativa. Tot i l’anterior les hores faltades s’acumularan per comptabilitzar el global del mòdul.

En cap cas la superació del 15% de les hores d’Unitat Formativa / Crèdit, elimina el dret a l’assistència a classe i la realització de les activitats d’avaluació previstes, les quals podran ser tingudes en compte en l’avaluació extraordinària del mòdul.

L’alumnat que es matricula per UF i/o mòduls solts se’ls aplicarà la norma de faltes d’assistència individualment per a cada UF i/o mòdul.

En tractar-se d’ensenyaments post obligatoris, les faltes d’assistència no es comuniquen a les famílies, només directament a l’alumnat. En el cas dels menors de 18 anys els tutors, per tal d’assegurar el correcte procés d’ensenyament- aprenentatge i tenint en compte la maduresa de l’alumnat, pot decidir  sobre la conveniència de comunicar a les famílies la inassistència dels seus atutorats . En tot cas, la pèrdua de l’avaluació contínua d’un mòdul a causa del 10% de no assistència, es comunicarà, sempre, a través del butlletí de notes.

Per tal d’afavorir les relacions entre Institut i famílies, els primers cursos de CFGM s’organitzaran activitats individuals i o generals dels equips docents amb les famílies, com a mínim una vegada el primer trimestre, preferentment desprès de l’avaluació inicial.