Conflictes, faltes d’actitud i conducta, sancions, etc.

(NOFC vigent  – 6.4. Regim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre i 5.4. Regim disciplinari de l’alumnat. Conductes contràries a la convivència en el centre)

L’institut és un lloc on conviuen un bon nombre de persones. Com a qualsevol lloc es produeixen conflictes. A l’escola s’han de resoldre sempre per la via del respecte, el diàleg i l’assumpció per tots que hi ha diferents col·lectius amb funcions, drets i deures ben determinats; no pot ser d’una altra manera. Quan s’ultrapassen aquests  pilars en què es fonamenta la convivència al centre, es produeix un conflicte, que normalment té difícil i mala  solució per a totes les parts implicades. Quan extraordinàriament passa  això, s’estableix el funcionament del Reglament de Règim Interior de l’Institut. Aquest reglament aprovat pel Consell Escolar preveu les conductes sancionables i les sancions derivades d’aquestes faltes de conductes.

En cas d’un incident, l’alumne ha d’intentar resoldre’l amb el professor afectat. Informar immediatament el/la seu/va tutor/a. Si no se soluciona el conflicte, es posarà en coneixement del Cap d’Estudis.

També s’ha de treballar prioritàriament la prevenció dels fets que puguin donar lloc a actuacions disciplinàries, ja sigui mitjançant la relació amb els alumnes o bé amb la cooperació directa amb les famílies o representants legals. En cas que aquestes solucions educatives no donin resultat, s’aplicaran les sancions que preveu la nostre NOFC en funció de la seva tipificació, normes contràries a la convivència, o faltes greument perjudicials per a la convivència.

Quan es produeix una conducta contrària a les normes de convivència del centre, pot ser necessari que hi hagi una sanció correctora, en aquest cas el professorat elaborarà un informe on constarà: nom de l’alumne/a que ha comès els fets, dia i hora, descripció dels fets, proposta d’actuacions, nom i signatura. D’aquest document lliurarà còpia al tutor/a i cap d’estudis, que conjuntament elaboraran estratègies per tal de resoldre el conflicte.

En el cas d’haver de sancionar amb mesures correctores, el cap d’estudis ho posarà en coneixement del director/a, que decidirà si inicia un expedient, o bé aplica una mesura correctora. Segons les atribucions que li atorga el decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.

Anuncis