Entrades, sortides i esbarjos

ENTRADES I SORTIDES DE L’INSTITUT 

(NOFC vigent – 4.1.1. Horaris. Entrades i sortides)

L’alumnat d’ESO entrarà i sortirà de l’Institut per la porta lateral que dóna a la piscina municipal, a través de l’edifici nou. L’alumnat de Batxillerat, CAS i CCFF ho farà per la porta principal de l’Institut.

L’alumnat que tingui classe a l’aulari anirà ràpidament cap a aquestes dependències i els que utilitzen la zona de tallers (CCFF) i les instal·lacions esportives aniran també el més ràpid possible cap a cadascun dels llocs assignats.

L’horari d’entrada serà el que s’indica en el marc horari. A primera hora, quan un/a alumne/a arribi al centre amb un retard de cinc minuts o més, haurà d’entrar per la porta principal i caldrà comunicar-ho immediatament al professorat de guàrdia, que farà el control oportú. A l’ESO s’informarà als pares. Llavors l’alumne/a haurà de romandre a la sala d’estudis, i no podrà entrar a l’aula fins a la següent hora. En el cas de l’ESO, si l’alumne/a arriba durant el matí i sense justificant, no podrà entrar sense l’autorització d’algun membre de l’equip directiu.

L’alumnat de CCFF i Batxillerat pot demanar al tutor/a l’IMPRES-Q-751-T-14-ET Model general de justificant de retard d’entrada, si el retard es produeix per causes justificades i programades. Per tant, en aquest cas, té el dret d’accedir on estigui el seu grup classe.

En el cas de l’ESO i el Batxillerat, les faltes previstes amb antelació es podran informar al tutor/a mitjançant l’agenda de l’alumne.

Les sortides es realitzaran pel mateix lloc per on s’han realitzat les entrades. Si algun alumne/a ha de sortir per motius justificats abans d’hora haurà de comunicar-ho al seu professor/a, qui en prendrà nota, amb el justificant de la seva família, en cas que sigui menor d’edat.

Aquest justificant es presentarà a qualsevol professor/a o personal no docent del centre que el sol·liciti durant la sortida.

Cap alumne/a podrà accedir a l’aulari o els tallers sense portar la documentació que l’acrediti com a membre d’aquest col·lectiu (carnet escolar). En cas que no pugui demostrar que és alumne/a del centre, se’l convidarà a abandonar les instal·lacions.

ESBARJOS

(NOFC vigent – 4.1.4. Organització de l’esbarjo)

Alumnat Cicles Formatius:

  • Al matí l’alumnat tindrà dos esbarjos de 15 minuts. EL primer de 10:00h. a 10:15h. i el segon de 12:15h. a 12:30h. I a la tarda només un, de 18:00h. a 18:30h.
  • La sortida i entrada serà per la porta principal de l’institut.

Observacions generals:

  • Existeix la possibilitat que el conserge demani identificació a l’alumnat (carnet escolar).
  • A l’hora del pati està prohibit quedar-se a l’aula o als passadissos, excepte l’alumnat de CCFF – PFI que podrà romandre als passadissos de la zona d’FP o en alguna aula si el departament responsable ho considera apropiat.
  • L’alumnat de l’ESO no poden sortir de fora del centre a l’hora del pati. Només ho podran fer, i sota les normes establertes, l’alumnat de Batxillerat, CAS, PFI i Cicles Formatius.
  • El professorat que fa classe a l’hora anterior a l’esbarjo esperarà que tot l’alumnat sigui fora de l’aula i tancarà amb clau. Només en el cas de pluja i prèvia indicació del professorat de guàrdia s’habilitarà una zona per la mitja hora d’esbarjo sota cobert (passadissos i/o aules).

Existeix la possibilitat que el conserge demani identificació a l’alumnat (carnet escolar).

Anuncis