Instal.lacions, edificis, entorn i materials

(NOFC vigent – 5.1.3. Normes d’ús dels espais)

L’Institut té el deure de mantenir, actualitzar,  millorar i optimitzar,  les instal·lacions, l’edifici, l’entorn i els materials d’ús comú i docent. És funció de l’equip directiu establir estratègies que afavoreixin l’anterior. És funció del CE vetllar perquè aquest fet es produeixi.

L’ÚS DELS ESPAIS PROPIS I COMUNS

Durant tot l’horari de classes, a les escales, passadissos, vestíbul, i en general tots els espais comunitaris, no hi ha d’haver alumnes,  han de ser tots a les aules, tallers, laboratoris, etc. o bé fora del centre. És responsabilitat del professor de guàrdia en concret, i de tot el personal de l’Institut en general, vetllar perquè al centre es produeixi un ambient de silenci i ordre que permeti l’activitat educativa amb normalitat i qualitat.

Als laboratoris, aules d’informàtica, gimnàs, tallers, etc., els responsables d’aquests espais, elaboraran criteris d’utilització, optimització i control, d’acord amb les necessitats específiques de cada curs.

NETEJA DE L’INSTITUT

Per respecte a tots els qui convivim a l’escola hem de tenir cura de no embrutar el centre. Al mateix temps,  demanem que després de l’última hora de classe les aules restin ordenades i el més netes possible.

CANVIS DE CLASSE

Els pocs canvis de classe que es produeixen als CC.FF resta complexitat a aquest punt, no obstant, cal recordar que els alumnes no poden restar als passadissos, s’han de desplaçar amb diligència i promptitud cap a les dependències que tenen assignades. La responsabilitat d’un grup d’alumnes serà del professor amb  qui tenen classe.