Suspensió de la matrícula

La suspensió de la matrícula s’acorda, per escrit al director o directora del centre, a petició de l’alumne, o del seu representant. Les causes motivadores de la suspensió de matrícula són aquelles que no depenen de la voluntat de l’alumne i motiven una absència perllongada. En aquest cas, l’alumne no perd el dret de reserva de plaça, manté la qualificació obtinguda en els crèdits superats i se li computen les hores realitzades de l’FCT. Aquesta suspensió es podrà realitzar només una vegada.

Anuncis