Cicle LOE

L’AVALUACIÓ SERÀ CONTINUA AL LLARG DE TOT EL CICLE FORMATIU I TÉ PER OBJECTIUS:

 • Valorar el desplegament dels CC.FF en general; i en particular, la coordinació del professorat del Cicle Formatiu, la seqüenciació i adequació de la programació a les necessitats formatives i l’actitud i motivació general de l’alumnat.
 • Modificar les deficiències apreciades en el procés d’aprenentatge.
 • Comprovar el grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge d’acord amb els criteris d’avaluació de les unitats formatives. Definir les estratègies per assegurar l’adquisició de les competències professionals de cada títol.
 • La junta d’avaluació, la componen tot el professorat amb atribució docent en el CC.FF.
 • La coordinació de la junta correspon al/la tutor/a del CC.FF.

LA JUNTA D’AVALUACIÓ.

 • La junta d’avaluació, la componen tot el professorat amb atribució docent en el CC.FF.
 • La coordinació de la junta correspon al/la tutor/a del CC.FF.

SESSIONS D’AVALUACIÓ.

 • Avaluació inicial: Abans de la 1a. Avaluació ordinària. L’objectiu és avaluar globalment la incorporació de l’alumnat al CC.FF i l’ajust de la programació en cas necessari.
 • Avaluacions ordinàries: És realitzaran 3 avaluacions ordinàries al llarg del curs. Tenen com a objectiu estudiar i valorar conjuntament el rendiment de l’alumnat, com a grup i individualment, a més de prendre les decisions pertinents que es faran constar en l’acta de l’avaluació. L’avaluació dels mòduls i/o unitats formatives és farà atenent als criteris d’avaluació de la programació. A la darrera sessió ordinària d’avaluació del CF, s’avaluarà i qualificarà col·legiadament per a cadascun dels alumnes el mòdul de síntesi/projecte. S’obtindrà una qualificació positiva sempre que l’alumne/a hagi assolit en grau suficient l’establert a la programació corresponent i d’acord amb els objectius generals del CF. En cas contrari l’avaluació serà negativa.
 • Avaluació final de curs: L’avaluació final de curses realitzarà després de la convocatòria extraordinària de recuperació dels mòduls i/o unitats formatives. La junta d’avaluació analitzarà, per cada alumne/a, el grau d’assoliment dels Objectius Generals del Cicle Formatiu i el seu historial acadèmic, i per acord majoritari de la junta, es podrà determinar la superació dels mòduls que tinguin mòduls pendents atorgant la qualificació que es decideixi.
 • Avaluació final del CF: En l’avaluació final del CF l’equip de professorat valorarà per cada alumne/a el grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge de cadascunmòduls I/o unitats formatives. Per tal de superar el CF cal haver superat tots els mòduls professionals i cal haver obtingut la qualificació d’apte en el mòdul de Formació en Centres de Treball.

Podrà un/a alumne/a superar el CC.FF quan:

a) Tingui aprovats tots els del CF.

b) Tingui suspès com a màxim el 10% de les hores del CC.FF, i sempre que hagi superat el mòdul  de síntesi/projecte , d’acord amb un mínim dels dos terços de la junta d’avaluació.

QUALIFICACIONS.

Unitats Formatives: de l’1 al 10 sense decimals.

Mòduls: De l’1 al 10 sense decimals. Com a criteri general la nota del mòdul correspondrà a la suma ponderada de les unitats formatives corresponents.

Mòdul d’FCT: Apte o no apte.

CFGM i CFGS (final): Mitjana ponderada dels mòduls professionals amb dues  xifres decimals.

PROMOCIÓ, REPETICIÓ I CONVOCATÒRIES:

L’alumnat solament haurà de repetir els mòduls i UF que tingui pendents de superar. En cada matrícula hi ha dos convocatòries, ordinària i extraordinària. L’alumne podrà recuperar de forma presencial, màxim 4 vegades, o bé en assistir a les convocatòries ordinàries i extraordinàries (màxim 4 vegades). L’alumne pot demanar una cinquena convocatòria al director justificada per situacions excepcionals.

Un/a alumne/a promocionarà al segon curs sempre que, una vegada acabada la convocatòria extraordinària, hagi superat tots els mòduls  del 1r curs o bé tingui pendents de superar mòduls  la suma horària dels quals no sigui superior al 25% del total d’hores del 1r curs. En el cas d’haver de repetir mòduls/UF del primer curs, podrà accedir als mòduls/UF del segon curs sempre que organitzativament sigui possible o bé es canviï per la matricula a UF/mòduls solts. Els alumnes solament hauran de repetir els mòduls/UF que tinguin pendents de superar.

 • Quan un alumne repeteix primer curs (el o els mòduls/UF que siguin objecte de matrícula) se li computarà 1 convocatòria ordinària, tant si assisteix a classe com si no. L’alumne podrà decidir presentar-se o no a la convocatòria extraordinària, si no es presenta no se li computarà la convocatòria extraordinària al seu historial acadèmic.
 • Quan un alumne supera el 1r curs, amb mòduls/UF pendents, se li computarà la convocatòria ordinària si assisteix a classe. En el cas de no assistència, només li computarà la convocatòria extraordinària, si és que es presenta.