Cicle LOGSE

L’AVALUACIÓ SERÀ CONTINUA AL LLARG DE TOT EL CICLE FORMATIU I TÉ PER OBJECTIUS:

 • Valorar el desplegament dels CC.FF en general; i en particular, la coordinació del professorat del Cicle Formatiu, la seqüenciació i adequació de la programació a les necessitats formatives i l’actitud i motivació general de l’alumnat.
 • Modificar les deficiències apreciades en el procés d’aprenentatge.
 • Comprovar el grau d’assoliment dels Objectius Generals dels CC.FF i dels Objectius Terminals dels Crèdits, tant individual com col·lectivament.
 • Definir les estratègies per assegurar l’adquisició de les competències professionals de cada títol.
 • La junta  d’avaluació, la componen tots els professors amb atribució docent en el CC.FF.
 • La coordinació de la junta correspon al tutor/a del CC.FF.
 • Avaluació inicial: Abans de la 1ª Avaluació ordinària. L’objectiu és avaluar globalment la incorporació de l’alumnat al CC.FF i l’ajust de la programació en cas necessari.
 • Avaluacions ordinàries: És realitzaran 3 avaluacions ordinàries al llarg del curs. Tenen com a objectiu estudiar i valorar conjuntament el rendiment de l’alumnat, com a grup i individualment, a més de prendre les decisions pertinents que es faran constar en l’acta de l’avaluació. L’avaluació dels crèdits és farà atenent als objectius terminals del crèdit. A la darrera sessió ordinària d’avaluació del CF, s’avaluarà i qualificarà col·legiadament per a cadascun dels alumnes el crèdit de síntesi. S’obtindrà una qualificació positiva sempre que l’alumne hagi assolit en grau acceptable els objectius generals del CF recollits en el crèdit de síntesi. En cas contrari l’avaluació serà negativa.
 • Avaluació final de curs: L’avaluació final de curses realitzarà després de la convocatòria extraordinària de recuperació dels crèdits pendents. La junta d’avaluació analitzarà, per cada alumne, el grau d’assoliment dels Objectius Generals del Cicle Formatiu i el seu historial acadèmic, i per acord majoritari es podrà determinar la superació dels mòduls que tinguin crèdits pendents atorgant la qualificació que es decideixi.
 • Avaluació final del CF: En l’avaluació final del CF l’equip de professors valorarà per cada alumne el grau d’assoliment dels Objectius Terminals. Per tal de superar el CF cal haver superat tots els crèdits i tots els mòduls professionals i cal haver obtingut la qualificació d’apte en el mòdul de Formació en Centres de Treball.

LA JUNTA D’AVALUACIÓ.

 • La junta d’avaluació, la componen tot el professorat amb atribució docent en el CC.FF.
 • La coordinació de la junta correspon al/la tutor/a del CC.FF.

SESSIONS D’AVALUACIÓ.

 • Recordeu que tenim un procediment de gestió de notes per tal d’assegurar la signatura de les actes que elabora la junta d’avaluació i que en el butlletins de notes aparegui per escrit quan un alumne a passat del 10% faltes i per tant tindrà una avaluació extraordinària. (procediment de gestió de notes : PR-Q-755-D-01-ET) el podràs trobar a:

Podrà un/a alumne/a superar el CC.FF quan:

a) Tingui aprovats tots els crèdits i mòduls professionals del CF.

b) (CC.FF d’1 any) Tingui suspès com a màxim 1 crèdit, sempre que hagi superat el crèdit de síntesi i el nombre d’hores del crèdit suspès no sigui superior al 10% del total d’hores del CC.FF, d’acord amb un mínim dels dos terços de la junta d’avaluació.

c)    (CC.FF de 2 anys)Tingui suspès com a màxim 2 crèdits, sempre que hagi superat el crèdit de síntesi i el nombre d’hores dels crèdits suspesos no siguin superior al 10% del total d’hores del CF, d’acord amb un mínim dels dos terços de la junta d’avaluació.

QUALIFICACIONS.

Crèdits: de l’1 al 10 sense decimals.

Mòduls: Si coincideix amb un crèdit la nota serà la mateixa. Si el mòdul inclou 2 o més crèdits la nota serà la mitjana ponderada dels crèdits.

Crèdit d’FCT: Apte o no apte. En cas que sigui apte, anirà acompanyada d’una valoració  orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals en els termes de suficient, bé i molt bé.

CFGM (final): Mitjana ponderada dels mòduls professionals amb una sola xifra decimal.

CFGS (final):  Mitjana ponderada dels mòduls professionals amb dues xifres decimals.

PROMOCIÓ, REPETICIÓ I CONVOCATÒRIES:

CC.FF (1 any): L’alumne/a solament haurà de repetir els crèdits que tingui pendents de superar. L’alumne podrà recuperar de forma presencial (màxim 3 vegades) o bé en assistir a les convocatòries ordinàries i extraordinàries (màxim 4 vegades).

CC.FF (2 anys): Un/a alumne/a promocionarà al segon curs sempre que, una vegada acabada la convocatòria extraordinària, hagi superat tots els crèdits del 1r curs o bé tingui pendents de superar crèdits,  la suma horària dels quals no sigui superior al 25% del total d’hores del 1r curs. En el cas d’haver de repetir crèdits del primer curs, podrà accedir als crèdits del segon curs sempre que organitzativament sigui possible. Els alumnes solament hauran de repetir els crèdits que tinguin pendents de superar.

 • Quan un alumne repeteix primer curs (el o els crèdits que siguin objecte de matrícula) se li computarà 1 convocatòria ordinària, tant si assisteix a classe com si no. L’alumne podrà decidir presentar-se o no a la convocatòria extraordinària, si no es presenta no se li computarà la convocatòria extraordinari al seu historial acadèmic.
 • Quan un alumne supera el 1r curs, amb crèdits pendents, se li computarà la convocatòria ordinària si assisteix a classe. En el cas de no assistència, només li computarà la convocatòria extraordinària, si és que es presenta.